Новости

Битола инфо

Акција за пошумување на ридот „Зелен Баир“во Битола

Денес, 17 ноември 2019 година, во Битола се одржа акција за пошумување на ридот над населбата Баир во Битола. Просторот каде се реализираше акцијата „Зелен Баир“е поранешна борова шума, која во последните 15 години, во неколку пожари беше целосно уништена.

Во рамки на оваа акција се засадија најмалку 100 борови садници од страна на волонтери од повеќе граѓански организации. Преку оваа акцијаволонтерите ја потенцираа улогата на шумите и зелените површини кои се наоѓаат во близина на урбаните средини, и потребата од спроведување на други акции од ваков тип со цел оддржување и зголемување на зелените површини.

Со оваа акција се очекува да се направи делумна реституција на веќе загубените „бели дробови“ на Битола кои беа од исклучителна важност на локалното население и пошироко.

Акцијата за пошумување на ридот „Зелен Баир“во Битола беше организирана во рамки на „Активни граѓани за добро владеење“ активност која се спроведува Форум – Центар за стратешки истражувања и документација од Скопје (Форум ЦСИД), со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Целта на „Активни граѓани за добро владеење“ е поттикнување на граѓаните да влијаат на процесот на донесување одлуки на локално ниво,за што беа организирани обуки на кои учествуваа претставници на локалните самоуправи од сите плански региони, младински здруженија, маргинализирани групи, образовни институции и медиуми.

Во изминатите четири месеци, Форум ЦСИД спроведуваше активности во Пелагонискиот плански регион, при што се формираше неформална група на млади граѓани од општина Битола кои добија поддршка за реализирање на акција за пошумување на ридот „Зелен Баир“.

Во рамки на „Активни граѓани за добро владеење“, Форум ЦСИД од Скопјеорганизираше обуки наменети за сите кои покажуваат интерес за проширување на своето знаење на теми поврзани со мониторинг на локалната самоуправа и активирање на граѓани за решавање на локални проблеми. По обуките, учесниците добиваат можност да реализираат локални иницијативи за подигнување на свеста за решавање на тековните проблеми во нивниот регион или заедница.

GOLD
To Top