Новости

Битола инфо

Објавен списокот за теренската вакцинација во битолскиот регион

Здравствениот дом во Битола од понеделник почнува со теренската вакцинација, која е планирано да трае до 27 јули. Здравствениот дом ги објави распоредите за теренската вакцинација во руралните средини.

12.07.2021 година

с. Кравари од 08 – 10 часот (во училиште)

с. Оптичари од 10 – 11 часот (во училиште)

с. Егри од 11 – 12 часот (во училиште)

с. Жабени од 12 – 12:30 часот (во училиште)

с. Меџитлија од 12:30 – 13 часот (во училиште)

с. Кременица од 13 – 13:30 часот (во училиште)

с. Гермијан од 13:30 – 14:30 часот (во училиште)

13.07.2021 година

с. Дихово од 08 – 09 часот (во училиште)

с. Нижополе од 09 – 10 часот (во училиште)

с. Трново и с. Магарево од 10 – 11:30 часот (во училиштето во с. Трново)

с. Брусник од 12 – 13 часот (во училиште)

с. Лавци од 13 – 14 часот (во училиште)

14.07.2021 година

с. Буково од 08 – 10 часот (во училиште)

с. Крстоар од 10 -10:30 часот (во училиште)

с. Бистрица од 10:30 – 12 :30 часот (во училиште)

с. Олевени од 12:30 – 13 часот (во училиште)

с. Барешани од 13 – 13:30 часот (во училиште)

с. Канино од 13:30 – 14 часот (во училиште)

15.07.2021 година

с. Породин од 08 – 08:30 часот (во училиште)

с. Велушина од 08:30 – 09:30 часот (во училиште)

с. Острец од 09:30 – 11 часот (во училиште)

с. Лажец од 11 – 12 часот (во училиште)

с. Граешница од 12 – 13 часот (во училиште)

с. Кишава од 13 – 14 часот (во училиште)

с. Драгош од 14 – 14:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

16.07.2021 година

с. Братиндол од 08 – 09 часот (во училиште)

с. Ротино од 09 – 09:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Цапари од 09:30 – 11 часот (во училиште)

с. Кажани од 11 – 11: 30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Доленци од 11:30 – 12:30 часот (во училиште)

с. Лера од 12:30 – 13 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Рамна од 13 – 13:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Српци од 13:30 – 14 часот (во амбулантно возило на сред село)

17.07.2021 година

с. Поешево од 07:30 – 08:30 часот (во училиште)

с. Долно Оризари од 08:30 – 10:30 часот (во училиште)

с. Карамани од 10:30 – 11:30 часот (во училиште)

с. Трн од 11:30 – 12 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Логоварди од 12:30 – 14 часот (во училиште)

19.07.2021 година

с. Горно Оризари и с. Раштани од 07:30 – 9 часот (во училиштето во Горно Оризари)

с. Крклино од 09 – 10 часот (во училиште)

с. Кукуречани од 10 – 12 часот (во амбуланта)

с. Драгожани од 12 – 12:30 часот (во училиште)

с.Секирани од 12:45– 13:15 часот (во месна заедница)

с. Габалавци од 13:30 – 14 часот (во училиште)

с. Црнеец од 14:15 – 14:45 часот (дом на МЗ)

20.07.2021 година

с. Црнобуки и с. Ново Змирнево од 08 – 09 часот (во училиштето во с. Црнобуки)

с. Драгарино од 09:15 – 09:45 часот (месна заедница)

с. Лисолај од 10 – 11:30 часот (во училиште)

с. Лопатица од 11:30 – 13 часот (во училиште)

21.07.2021 година

с. Новаци, с.Мегленци, с. Арматуш, с. Грумази и с. Гнилеж од 08-10 часот (во здравствена амбуланта во Новаци)

с. Рибарци од 10 – 10:30 часот (во училиште)

с. Гнеотино од 10:30 – 11 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Брод од 11 – 11:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Бач, с. Добровени, с. Скочивир и с. Сливица од 11:30 – 12:30 часот (во училиштете во с. Бач)

с. Живојно од 12:30 – 13:30 часот (во училиште)

22.07.2021 година

с. Добромири од 08 – 09 часот (во училиште)

с. Долно Агларци од 09 – 09:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Горно Агларци од 09:30 – 10 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Далбеговци од 10 – 10:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Дедебалци, с. Путурус и с. Црничани од 10:30 – 11:30 часот (во училиштето во с. Дедебалци)

с. Добрушево и с. Алинци од 11:45 – 12:45 часот (во училиштето во с. Добрушево)

с. Мусинци и с. Мојно од 12:45 – 13:15 часот (во училиштето во с. Мусинци)

с. Ношпал од 13:15 – 14 часот (во училиште)

23.07.2021 година

с. Ореово и с. Паралово од 08 – 08:30 часот (во амбулантно возило на сред село во с. Ореово)

с. Маково и с. Орле од 09 – 09:30 часот (во амбулантата во с. Маково)

с. Рапеш, с. Брник од 09:30 – 10 часот (во амбулантно возило на сред село во с. Рапеш)

с. Зович од 10:30 – 11 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Старавина, с. Будимирци од 11:30 – 12 часот (во амбулантата во с. Старавина)

с. Градешница од 12 – 12:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

24.07.2021 година

с. Ѓавато од 08 – 09 часот (во училиште)

с. Маловиште од 09 – 10 часот (во училиште)

26.07.2021 година

с. Могила од 08 – 09:30 часот (во училипте)

с. Радобор од 09:30 – 10 часот (во училиште)

с. Долно Чарлија од 10 – 11 часот (во училиште)

с. Будаково и с. Трап од 11 – 13 часот (во училиштето во с. Будаково)

27.07.2021 година

с. Беранци од 08 – 8:30 часот (во училиште)

с. Долно Српци од 08:30 до 9:30 часот (во училиште)

с. Лознани, с. Вашарејца и с. Новоселани од 09:45 – 10:45 часот (во училиштето во с. Лознани)

с. Ивањевци, с. Свето Тодори и с. Подино од 11 – 12 часот (во училиштето во с. Ивањевци)

с. Трновци од 12 часот – 13 часот (во училиште)

Евротип
Евротип
To Top