Новости

Македонија

Во овие населени места денеска се одвива теренската вакцинација

Теренската вакцинација продолжува во над сто населени места. Вакцинацијата, како што соопшти Министерството за здравство, ќе се одвива во следниве населени места:

Делчево – Тодоровци
Тетово – Порој, Џепчиште, Ѓермо, Теарце, Пршовце, Глоѓи, Слатина, Лешок, Непроштено
Гостивар – Добридол, Неготино, Топлице
Штип – Карбинци, Радање, Оџалија
Долнени – Дебреште, Лажани
Прилеп – Мариово / Витолиште, Бешиште, Вепрчани, Врпско Дуње, Живово, Кален, Кокре, Крушевица, Манастир, Полчиште, Пештани, Чаниште, Чумово, Штавица, Бонче, Гуѓаково
Свети Николе – Пеширово, Амзибегово
Кратово – Мушково
Виница – Липец, Блатец
Демир Хисар – Сопотница, Жван
Валандово – Казандол, Грчиште
Струга – Ливада
Ростуше – Скудриње
Дебар – Центар Жупа
Струмица – Рич
Пробиштип – Древено
Валандово – Казандол и Грчиште
Кочани – Соколарци
Кичево – Шутово, Премка, Лазоровци
Кавадарци – Возарци, Дреново
Берово – Смојмирово
Битола – Породин, Велушина, Острец, Лажец, Граешница, Кишава, Драгош
Охрид – Ново Село, Песочан, Црвена Вода, Издеглавје, Слатински Чифлик, Слатино
Македонски Брод – Косово, Требовље
Велес – Ораовец
Крива Паланка – Огут, Нерав
Куманово – Градиште, Кучкрево, Габреш, Пезово, Кшање, Кокошиње, Колитцко, Орашац, Доброшане, Шупли Камен, Пчиња, Ст.Бара, Вакв, Винце, Длга, Проевце,Томеѓа
Штип – Карбинци, Радање, Оџајлија
Скопје – Зелениково, Таор, Пакошево, Смесница, Страхојадица, Студеничани

Од Министерството за здравство најавија дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19.

СН Брокер
To Top