Новости

Македонија

Утре продолжува теренската вакцинација во овие населени места против ковид-19

Теренската вакцинација за вторник 20.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:

Делчево – Саса1, Саса2

Ресен – Наколец, Штрбово

Штип – Шашаварлија, Кошево, Почивало

Свети Николе – Немањеци, Ранченци

Демир Хисар – Слоештица, Мренога, Вирово

Берово – Владимирово

Струга – Драслајца

Струмица – Добрејци, Просениково

Неготино – Челевец, Лаки

Пробиштип – Лесново

Кочани – Зрновци

Битола – Црнобуки, Новозмирнево, Драгарино, Лисолај, Лопатица

Охрид –Косел, Вапила, Ливоишта, Сирула, Росино, Опеница

Македонски Брод – Бенче, Ковач

Велес – Согле, Богомила, Теово

Крива Паланка – Ранковце

Евротип
Евротип
To Top